2023 Yılında Türkiye’de Yeşil Konutlar

Dr. M. Emre Çamlıbel, İnşaat Mühendisi
Gülcemal Alhanlıoğlu, Yük. Şehir ve Bölge Planlamacı

Türkiye’de binalarda enerji verimliliği konusunda son yıllarda atılan adımlar umut vericidir. TS 825 Standardı ve “Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başlayan adımları, geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya konan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” takip etmiştir. 2011’de yayınlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023”ün bina sektöründeki 2023 hedefi; binalarda yenilenebilir enerjiyi arttırmak ve 2017’ye kadar tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmesidir. Yeni yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”te de 2023’te Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğu) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda belirlenen yedi stratejik amaçtan biri doğrudan binaları kapsamaktadır. Belgede belirtilmiş stratejik hedeflerden bir diğeri de 2010 yılındaki yapı stokunun en az dörtte birinin (1/4) 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline getirilmesidir.

Türkiye’de enerjinin yaklaşık %40’ı konutlarda harcanmaktadır. Binalarda tüketilen enerjinin büyük kısmının (%70-90) ısıtma ve soğutma amaçlı, geriye kalan kısmının (%20-30) ise aydınlatma ve elektrikli cihazlarda kullanıldığı tahmin edilmektedir [1][2]. Benzer şekilde, Türkiye’de tüketilen toplam elektriğin %25’i konutlarda kullanılmaktadır. Konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %20‘si aydınlatma amaçlı kullanıma aittir. Dolayısıyla Türkiye’de toplam harcanan elektriğin %5’i konutlarda sadece aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır [1][3]. Tüm bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’de konutlarda enerji tüketiminde yapılacak iyileştirmelerle elde edilecek tasarrufun önemi görülmektedir. Devletin öncülüğünde başlamış olan gelişmelerden başka özel sektör ve sivil toplum örgütleri de konu ile ilgili çalışmalarını hızlandırmıştır. Uluslararası gönüllü yeşil bina sertifikası almaya hak kazanan bina sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün gelinen noktada ise artık yerli bir sertifikanın kaçınılmaz olduğu anlaşılmış ve Türkiye Çevre Dostu Binalar Derneği tarafından, Türkiye’ye ait Yeşil Konut Sertifikası oluşturulma çalışmaları başlamıştır.

Bu makalenin amacı, Yeşil Bina Sertifikası ile konutlarda 2023 yılına kadar elde edilecek enerji ve su tasarrufu miktarlarını belirlemek ve konutlarda yeşil bina sertifikasının önemini tespit etmektedir.

Read more;

http://www.ekoyapidergisi.org/12-2023-yilinda-turkiyede-yesil-konutlar.html